top of page
Contractor

ביטוח הנדסי/קבלנים

יזם? קבלן? מבצע עבודת שיפוץ?

כבעלי מקצוע ובעלי פרוייקט הנכם חשופים לסיכונים רבים במהלך העבודות כגון נזק לרכוש,לפרוייקט,חיי אדם ציוד מכני ועוד'.

לא משנה אם אתם מנהלים שיפוץ קטן או פרוייקט ארוך טווח מומלץ ולעיתים אף נדרש לבצע ביטוח עבודות קבלניות.

בכדי שאתם תדאגו לבנייה ואנחנו לסיכונים.

 

 

 

bottom of page